JATTK-työttömyyskassan säännöt

I LUKU

KASSAN TOIMIALA

1 §
KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS

Kassan nimi on JATTK-työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva palkansaajakassa, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassan maksettavaksi kuuluvista etuuksista ja niiden hakemisesta ja maksamisesta on säädetty kutakin etuutta koskevassa laissa.


II LUKU

JÄSENYYS

2 §
JÄSENYYDEN EHDOT

Kassan jäseneksi pääse työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassan hallitukselle tai kassan johtajalle tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle. Jäseneksi ottamisesta määrätään sääntöjen 17 ja 20 §:ssä.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

3 §
KASSASTA EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kassan hallitukselle tai johtajalle tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle tai jäsenasioita hoitavalle henkilölle.

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

4 §
HUOMAUTUS, VAROITUS JA KASSASTA EROTTAMINEN

Kassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä

3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja neljän kuukauden kuluessa sen jakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta.

Kassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois toimialalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin.

Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kuukauden ajan kestävä työttömyysturvalain 1 a §:n tarkoittama yritystoiminnan harjoittaminen.

Edellä toisessa, kolmannessa ja neljännessä momentissa mainituissa tilanteissa päätöksen voi tehdä hallituksen sijaan kassanjohtaja.

5 §
UUDELLEEN LIITTYMINEN

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 §
JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä kuukaudessa.

Jäsenmaksu on maksettava kassan hallituksen määräämällä tavalla. Kassalla on oikeus periä jäsenmaksu myös maksamistaan etuuksista.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

7 §
JÄSENMAKSUISTA VAPAUTTAMINEN

Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksusta.


III LUKU

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAA JA MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT

8 §
ETUUDET

Työttömyyskassa myöntää ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa sekä muuta kassan toimialaan kuuluvaa etuutta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9 §
ETUUKSIEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

Työttömyyspäivärahaa ja muuta kassan maksamaa etuutta on haettava työttömyyskassalta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä työttömyyskassa antaa kirjallisen päätöksen.

Kassan maksamat etuudet myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Mahdolliset jäsenmaksurästit voidaan vähentää päivärahaa tai muuta etuutta maksettaessa.


IV LUKU

KASSAN HALLINTO

10 §
HALLINTOELIMET

Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja hallitus.

11 §
KASSAN KOKOUS

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 §
KASSAN VARSINAINEN KOKOUS

Työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa on:
1) esitettävä edeltäneeltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase ja tilintarkastuskertomus;
2) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös;
3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta;
4) päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä,
5) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
6) määrättävä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
7) toimitettava hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten ja tilintarkastajien vaali. Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö taikka HTM-tilintarkastaja tai HTM-yhteisö
8) määrättävä jäsenmaksun perusteet;
9) määrättävä kassan toiminta-alueen jako asiamiespiireihin,
10) päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä
11) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

13 §
KASSAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä:
1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;
2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai
3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten luku on vähentynyt alle 8000, on kassan ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan ylimääräistä kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.

14 §
KASSAN KOKOUKSEN EDUSTAJAT

Kassan kokoukseen valitsee kukin asiamiespiiri yhden edustajan kultakin alkavalta kahdelta tuhannelta (2000) jäseneltä.

Kassan hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta.

Asiamiespiiri on velvollinen oikeaksi todistetulla pöytäkirjanotteella seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamaan kassan hallitukselle valitut edustajat.

15 §
KASSAN HALLITUS

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8–12 muuta jäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta jäsenille valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

16 §
HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan hallituksessa edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkistettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

17 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:
1) valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistaminen toimintaohjeiden mukaisesti,
2) ottaa ja erottaa tarvittaessa kassan jäsenet ottaen huomioon mitä edellä 2 §:ssä ja 20 §:ssä todetaan jäsenhakemuksen vastaanottamisesta sekä 4§:ssä jäsenyydestä erottamisesta.
3) päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti kassan kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti ja päättää 22 §:ssä tarkoitettujen lainojen ottamisesta,
4) ja laatia varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma,
5) huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
6) tarkastuttaa vähintään kerran vuodessa kassan laina-asiakirjat, arvopaperit, rahavarat sekä valvoa kassan hoitoa yleensä,
7) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,
8) valvoa jäsenrekisterin pitämistä,
9) ottaa ja erottaa kassanjohtaja, kassanhoitaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä ja tarkasti valvoa tehtävien suorittamista sekä tarvittaessa valita kassan johtajan sijainen,
10) valvoa, että kassan arvopaperit ja kirjanpitoasiakirjat säilytetään varmalla tavalla,
11) valvoa, että kassan kirjanpito on lain, hyvän tavan ja kassan toiminnan mukainen,
12) kutsua koolle kassan kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,
13) antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi,
14) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävä. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,
15) laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio,
16) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus,
17) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen,
18) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta,
19) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona, sekä
20) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

18 §
KASSAN JOHTAJA JA TEHTÄVÄT

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.
Kassanjohtajan tehtävänä on:
1) valvoa etuuksien maksamista,
2) huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta,
3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitusta tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista ja panna täytäntöön hallituksen päätökset,
4) tehdä hallituksen sijasta päätös jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta 4 §:ssä mainituissa tilanteissa,
5) huolehtia kassan sisäisen tarkkailun järjestämisestä ja kehittämisestä,
6) huolehtia asiamiesten avustuksella asiamiespiireittäin jäsenrekisterin
ylläpitämisestä,
7) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona, sekä
8) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

19 §
KASSAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen mahdollisesti valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

Kun työttömyyskassan päätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

20 §
KASSAN ASIAMIESPIIRI

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin kassan kokouksen määräämien perusteiden mukaan. Hallitus voi nimetä asiamiespiirille yhden tai useamman asiamiehen. Asiamiespiirien tehtävänä on edustajien valitseminen kassan kokoukseen.

Asiamiesten tehtävänä on jäsenhakemusten vastaanottaminen.

21 §
KOKOUSKUTSUT JA TIEDONANNOT JÄSENILLE

Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

22 §
LAINOJEN OTTAMINEN

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan kassan etuuksien suorittamista varten, milloin sitä varten ei ole varoja käytettävänä.

23 §
TILINPÄÄTÖS

Työttömyyskassan tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

24 §
RAHASTOT

Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

25 §
VAJAUKSEN TÄYTTÄMINEN

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.


V LUKU

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

26 §
KASSAN VALVONTA

Työttömyyskassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

27 §
KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Jos työttömyysturvalakia tai -asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

28 §
VAROJEN LUOVUTUS KASSAN PURKAUTUESSA

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

--------------

Säännöt hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 17.5.2011 ja vahvistettu Finanssivalvonnassa 21.6.2011


11.2.2019
Puhelinpalvelumme on avoinna tiistaisin klo 9:00-11:30, keskiviikkoisin klo 12:00-14:00 ja torstaisin klo 9:00-11:30 numerossa 09 720 68 20.
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje